ปริศนาคำทาย

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ครั้งที่ 3


                            เยี่ยมจริงๆ  เห็นอย่างนี้รู้สึกชื่นใจกับวิธีการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
ที่พยายามให้ครูได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ของพวกท่านทั้งหลาย

                                                     
        เด็กๆ ใช้ภาษาเพื่อแสดงออกถึงความคิด ความรู้สึก ตลอดจนการทำความเข้าใจสิ่งแวดล้อมอย่างมีความหมาย การจัดการเรียนการสอนจึงควรสอดคล้องกับธรรมชาติของคนเรา ดังทัศนะของภาษารวมหรือการเรียนภาษาโดยธรรมชาติ (Whole Language) ซึ่งได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายการสอนภาษาไว้ดังนี้ (Goodman and Goodman. 1981)
                 1.จุดมุ่งหมายการใช้ภาษาเน้นที่การสื่อสารอย่างมีความหมาย
                2.จุดมุ่งหมายการฟังและประสบการณ์การอ่านเน้นที่การเข้าใจความหมาย
                 3.จุดมุ่งหมายการพูดและประสบการณ์การเขียน เน้นการสร้างหรือแสดงออกถึงความหมาย

เนื้อหาของภาษา (Language Content) ได้แก่ หัวข้อ   เนื้อเรื่อง หรือความหมาย ของสารที่จะใช้สื่อกับ
ผู้อื่น ประกอบด้วย  ชื่อของคน สัตว์ สิ่งของ เหตุการณ์ ความสัมพันธ์ ดังนี้


รูปแบบของภาษา (The Form of Language) เสียงสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ คำที่มีความหมาย ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ เสียงที่เปล่งออกมาเป็นหน่วย   ลำดับคำ  หรือประโยค


                 การใช้ภาษา (The Use of Language) การใช้ภาษา เช่น ประตู ถ้าพูดกับเด็กรับใช้ อาจจะพูดใช้ ปิดประตูด้วย มี 2 ลักษณะคือ จุดมุ่งหมายของการใช้ภาษา หรือเหตุผล แต่ถ้าพูดกับเพื่อนหรือผู้อื่นในสำนักงานอาจจะพูดว่าที่ใช้ภาษา (Goals or Functions of Language) และสถานการณ์ ช่วยปิดประตูด้วยค่ะ หรือบริบท (Context) ในการใช้ภาษา เช่น การพูดให้ปิด


มิติของภาษา (Dimensions of Language)
                 ลินด์ฟอร์ส (Lindfors. 1980) ได้รวบรวมลักษณะของภาษาในแง่มุมต่างๆ ดังต่อไปนี้  
                 ภาษาเป็นระบบความสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับความหมาย ภาษาประกอบด้วย  เสียง  คำ
ประโยค ถ้าเรารู้ภาษาหมายความว่า เรารู้เสียง คำ และกฎของการประกอบสิ่งเหล่านี้ เข้าด้วยกัน
                       เด็กปกติทุกคนทั่วทุกแห่งจะสามารถเรียนภาษาในสังคมของตัวเอง เด็กเล็กจะมีความ
จำกัดของความสามารถทางสมอง แต่ถึงอย่างไรก็ตาม เด็กอายุสามถึงสี่ปีสามารถเรียน  ความซับซ้อน
ของประโยคในภาษาของตนได้แล้ว ดูเหมือนว่าเด็กจะเรียนรู้กฎของภาษาจากภาษาพูดที่ตนได้ยิน และ
ประโยคที่เด็กพูดจะเป็นประโยคที่เด็กสร้างขึ้นมาใหม่มากกว่า การเลียนแบบ การเรียนรู้ภาษาของเด็ก
นั้น เด็กจะต้องเรียนรู้โดยการฟังคนพูดและการอยู่ในสถานการณ์นั้นๆ ด้วย เด็กจะพยายามเข้าใจในสิ่ง
ที่ตนได้ยินและพยายามแสดงออกถึงความตั้งใจ    ในสิ่งที่เขาสามารถทำได้
                                      ภาษามีอิทธิพลต่อการรับรู้และการคิดของคนเรา

                 ความคิดจะต้องใช้ภาษา  เราต้องการรู้ถึงขอบเขตของภาษาในการกำหนดความคิดและการ
กระทำของคน ภาษามีบทบาท      อันสำคัญในกระบวนการพัฒนาการทางสติปัญญา ภาษาเป็นเครื่อง
มืออันสำคัญของความคิด  สิ่งจำเป็นพื้นฐานของการเรียนภาษา คือ การสร้างมโนทัศน์
                ภาษาจะต้องมีการแสดงออกทางด้านสื่อสาร เช่น การย้ำ ปฏิเสธ ร้องขอ สั่ง ฯลฯ    
 ภาษามีจุดประสงค์ที่ซับซ้อน การใช้ภาษาในลักษณะต่างกันแสดงถึงความตั้งใจที่ต่างกัน
             ภาษาจะมีความแตกต่างกันในหลายๆ ลักษณะ ไม่มีคนสองคนที่จะพูดเหมือนกันทุกอย่าง
 แต่ละคนจะมีภาษาพูดของตนเอง ซึ่งเรียกว่า ภาษาถิ่น (Dialect)
                     ให้นักศึกษาวิเคราะห์กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษา

โฆษณา
ประชาสัมพันธ์
ประกาศ
ของรักของหวง
เล่าเรื่องจากภาพ
เล่าประสบการณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น