ปริศนาคำทาย

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ครั้งที่1

ดีใจจังที่ได้พบกันอีก วันนี้มีสมาชิกเกือบ100%    ได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติและวิธีการเรียนในรายวิชานี้โดยให้ผู้เรียนศึกษาจากแนวการสอนพร้อมขยายและอธิบายส่วนที่เป็นข้อบกพร่องและควรเติมให้เต็มจากการเรียนประเมินในรายวิชาที่ผ่านมา เช่น องค์ประกอบของบล็อก  คุณธรรมจริยธรรม และแนวทางการประเมินผลของอาจารย์ที่นักศึกษาควรให้ความสำคัญ เพราะมีเกณฑ์ที่ชัดเจนและตรวจสอบได้   เมื่ออธิบายและแนะนำแล้ว ก็เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น ...........บรรยากาศก็เริ่มคึกคักมีเสียงพูดจาตอบโต้ตอบคละกับเสียงหัวเราะ ความสุข........ก็เริ่มกลับมาอีกครั้งหลังจากที่นั่งฟังกันนานหลายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆนาทีรวมกันเป็นเกือบชั่วโมง ผลสรุปคือ พวกเราคิดว่า ที่อาจารย์วางแผนนะดีแล้ว (ยอมรับโดยดี ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า)
                      จากนั้นให้นักศึกษาวิเคราะห์ชื่อวิชา การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยว่าเมื่อเห็นชื่อวิชาแล้วนักศึกษานึกถึงอะไร ส่วนใหญ่ก็พรั่งพรูกันออกมาอย่างหลากหลาย สรุปได้ว่ามีคำหลักอยู่สามคำ คือ 
1.การจัดประสบการณ์  
 2.ภาษา
 3.เด็กปฐมวัย
ให้นักศึกษาวิเคราะห์ชื่อวิชา การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
ว่าเมื่อเห็นชื่อวิชาแล้วนักศึกษานึกถึงอะไร ส่วนใหญ่ก็พรั่งพรูกันออกมาอย่างหลากหลาย สรุปได้ว่ามีคำหลักอยู่สามคำ คือ  1.การจัดประสบการณ์   2.ภาษา 3.เด็กปฐมวัย และในแต่ละคำก็จะจัดกลุ่มได้ดังนี้
                       1.การจัดประสบการณ์หรือที่ระดับอื่นๆเขาใช้ว่าการจัดการเรียนการสอน เมื่อถามนักศึกษาหลายคนก็พยายามอธิบายด้วยเหตุผลต่างๆกันพอสรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอน   การจัดการเรียนสอน คือการจัดกิจกรรมที่ครูผสมผสานศาสตร์ว่าด้วยการสอนกับศิลปะของการสอนและ เลือกวิธีสอนที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติ ดังที่ระบุไว้ในจุดประสงค์การสอน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลของการสอนสูงสุด การจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติมีประสบการณ์ตรงกับสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4ด้านคือ กาย  อารมณ์-จิตใจ  สังคม และสติปัญญา ตลอดจนทักษะพื้นฐานที่จำเป็น ต่อการเรียนในระดับที่สูงขึ้น การจัดประสบการณ์ยังนึกถึงคำอื่นๆได้อีกเช่น สื่อ  การ ประเมินผล กิจกรรม  แผนการสอน  มีวิธีการ มีวัตถุประสงค์ เทคนิควิธี เป็นต้น
                         2.ภาษา ก็จะนึกถึง การ ฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ตัวหนังสือ ภาพ สัญลักษณ์ ท่าทาง คนตั้งแต่ 2คนขึ้นไป ถ่ายทอดข้อมูล เสียง นิ้วมือ ปาก หู ตา เป็นต้น
                        3.เด็กปฐมวัย อายุแรกเกิด-5ปี   พัฒนาการ วิธีการเรียนรู้ ความต้องการ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ต้องการความรักความอบอุ่น อยากรู้อยากเห็น เป็นต้น
                    ซึ่งเราจะทำความเข้าใจและศึกษาในเรื่องของภาษาเป็นลำดับแรก
                        จากนั้นก็ให้นักศึกษาจัดกลุ่มละ 6-7 คนและมอบหมายงานในครั้งต่อไป คือ
1.  ความหมาย   
2.  ความสำคัญ
3.  ลักษณะ
4.  องค์ประกอบ
5.  หน้าที่
6.  ประเภท
และวางแผนการนำเสนอโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม        
                                          

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น